ثبت رایگان کسب و کار

بررسی میزان نفوذ و تاثیر کافی شاپ بر سبک زندگی جوانان

شما اینجا هستید

نویسنده: 
آربروسک

کافه و کافی شاپ طوری در زندگی جوانان امروزی ریشه دوانده اند که هر کسی وسوسه می شود با اجاره مکانی پر تردد و خرید تجهیزات دست دوم کافی شاپ ؛ اقدام به برپایی چنین کسب و کاری کند. کافه داری یکی از کارهای پردرآمد امروزی است و آنطور که پیداست قرار نیست به این سادگی ها سرگرمزینش شود!

بر اساس یک تحقیق که دانشجویان انجام داده اند سبک زندگی جوانان کافی شاپ های شهر اهواز و به سوالات زیادی پاسخ داده شده که در ادامه مختصری از آنرا می خوانیم.

بیشتر بخوانید: آشنایی با قوانین کافه داری و مجوزهای لازم

در این تحقیق، منابع و مآخذ گوناگون چون کتاب ها، مجلات و نشریات علمی و پایان نامه ها به کارگرفته شده اند. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه جوانان 35 - 15 سال می باشد که به کافی شاپ های سطح شهر اهواز می روند.

روحیه فردی شدن به عنوان ارزش و ایدئولوژی از یکسو و تنوع و تکثر رسانه ها که ارزشهای جوانان از آنها متأثر می شود از سوی دیگر در تعیین سبک زندگی افراد نقش تعیین کننده ای دارد. جوانان، دانش و اطلاعات زیادی را از طریق این رسانه های جمعی کسب می کنند که پشتوانه اصلی تصمیمات و رفتارهای آنهاست صورت غیرمستقیم و مجازی میتوانند طیف متنوعی از سبک های زندگی، ارزشها، سلیقه ها، اندیشه ها و فرصت ها را تجربه کنند و به کمک آن هویت و نوع زندگی خود را شکل میدهند.

کافه داری

یکی از راههای شناختن این سبک های زندگی مطالعه پاتوق (ازجمله کافی شاپ) است که نقش مهمی در ایجاد این فرهنگ ها و شکل گیری روابط اجتماعی و سبک زندگی خاص دارد.

سبک زندگی
سبک زندگی را میتوان الگوهایی از کنش دانست که تمیز دهنده افراد جامعه است. سبک زندگی عبارت است از طیف رفتاری که اصلی انسجام بخش بر آن حاکم است و عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است.

اوقات فراغت
فراغت به مجموعه ساعاتی از بیداری فرد در طول یک شبانه روز اطلاق می شود که فرد پس از انجام تعهدات شغلی، اجتماعی و خانوادگی در اختیار دارد و میتواند از روی میل و رغبت به طور آزادانه به فعالیتی فردی یا جمعی خود را مشغول نماید.

جوانان هرچه که باشند نموداری از آینده هستند، آنها سبک های مختلف برای زیستن و نگاه کردن به زندگی را تولید می کنند، به ما میگویند که 20-10 سال دیگر آدمها به چه صورتی به زندگی می نگرند، چه چیزهایی آنها را خوشحال می کند، چه چیزهایی برایشان اهمیت ندارد و دوست دارند فرزندانشان را چطور و با چه ارزشهایی بزرگ کنند.

لذا توجه به جوانان و شیوه های زندگی آنها، اینکه اعتقادات آنان و اینکه چگونه وقت خود را پر کرده و از نظر فرهنگی خود را غنی و آن را به دیگران منتقل کنند امری ضروری به نظر میرسد.

همانطور که می دانید پاتوق بیشتر جوانان امروزی کافه یا کافی شاپ است. حال سوالاتی پیش می آید که باید برای هر کدام از آنها پاسخی یافت.

ــ آیا بین عوامل فرهنگی و سبک زندگی جوانان کافی شاپ رابطه وجود دارد؟
ــ آیا بین نگرش دینی و سبک زندگی جوانان کافی شاپ رابطه وجود دارد؟
ــ آیا بین اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان کافی شاپ رابطه وجود دارد؟
ــ آیا بین متغیرهای (سن، جنس، وضعیت تأهل، قومیت، محل سکونت و وضعیت شغلی) و سبک زندگی جوانان کافی شاپ رابطه وجود دارد؟

کافه سیار

یافته های تحقیق
بررسی متغیرهای زمینهای در میان جمعیت نمونه نشان میدهد که حدود 5/55 درصد از جمعیـت نمونه، 222 نفری این پژوهش را مردان و 5/45 درصد دیگر را زنان تشکیل میدادند کـه حـدود 3/61درصد از جمعیت نمونه 245 نفری در رده سنی 25-20 قرار دارند که بیشترین فراوانی را دربـر دارد و کمترین میزان به رده سنی بیش از 35 سال که حدود 5/1 درصد مربوط میشود از جهت قومیت، قـوم بختیاری با فراوانی 136 نفری از جمعیت نمونه مورد نظر حـدود 34 درصـد بیشـترین درصـد قومی ـتنمونه و قوم کرد با فراوانی 13 نفری 3/3 درصد کمترین میزان قومیت نمونه مورد مطالعه را شکل می دهند.

همچنین نزدیک به 8/80 درصد از ایشان مجرد بوده اند. از جهت تحصیلات 8 درصد بیسـواد، 3 درصد ایشان کمتر از دیپلم ، 22 درصد دیـپلم، 5/24 درصـد کـاردانی، 46 درصـد کارشناسـی، 8/3 درصد در سطح کارشناسی ارشد و دکترا هستند. زمینهی تحصیلاتی خانوادگی آنها نشـان مـیدهـد کـه 5/2 درصد از پدرانشان بیسواد، 22 درصد کمتر از دیپلم، 8/35 درصد دیـپلم، 5/17 درصـد کـاردانی، 8/15 درصد کارشناسی و 5/6 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

در مورد مـادران بـاکاهش سطح تحصیلی ایشان در قیاس با پدران مواجه هستیم، به گونهای که 7 درصد از ایشان بیسـواد ، 6 درصد کمتر از دیپلم، 41 درصد دیپلم، 8/10 درصد کاردانی، 8/11 درصد کارشناسـی و 4/1 درصـد در سطح کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

از نظر محل سکونت 5/23 درصد (94 نفر) از جمعیت مورد مطالعه متعلق به منطقه سه هسـتندکه بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند و کمترین درصد بـه منطقـه 6 بـا 6 نفـر و حـدود 5/1درصد مربوط می شود که از نظر وضعیت مسکن بخش اعظمی از جمعیت نمونه، حدود 70 درصـد درملک شخصی خود و حدود 2/18 درصد در خانه استیجاری ،8/4 درصـد نیـز در خانـههـای سـازمانیزندگی می کنند.

کافه

از نظر وضعیت شغلی 8/52 درصد از جمعیت نمونه مورد مطالعه را افراد بیکار (دانشجو و درصد ناچیزی دانش آموز در حال تحصیل بودند)، 3/2 درصد کـارگر، 5/27 درصـد مشـاغل آزاد، 5 درصـد فرهنگی و 5/13 درصد کارمند در بر میگیرد.

از جهـت پـس زمینـه خـانوادگی، 5/5 درصـد از پـدران نمونه مورد مطالعه بیکار، 5/. کـارگر، 5/37 درصـد شـغل آزاد، 8/51 درصـد کارمنـد، 8/. نظـامی و 4 درصد فرهنگی بودند، این درحالی است که خانهداری بیشـترین فراوانـی 5/83 درصـد بـرای مـادران نمونه مورد مطالعه است که از حدود 17 درصد مادران شاغل نمونه مورد مطالعـه بیشـترین درصـد بـهشغل آزاد (خیاطی، آرایشگری، فیلمبرداری) با 9 درصد و کمترین میزان به شغل پزشـکی بـا 2 درصـداختصاص دارد.

بررسی فعالیتهای فراغتی جوانان کافی شاپ نشان می دهد که 12 درصد آنها بـه سـینما و تئـاترمیروند و حدود 5/29 درصد از طریق گفت و گوی تلفنی با دوستان، 3/9 درصد بـا رفـتن بـه مراسـم مذهبی، حدود 12 درصد به خواندن قرآن، حدود 22 درصد با مطالعـه غیردرسـی (خوانـدن کتـاب هـای تاریخی و شعرو رمان و ...)، 8 /25 درصد با ورزش، 3/44 درصد با استفاده از کامپیوتر و خـدمات آن (ایمیل، چت و ... )، 3/32 درصد از طریق گفت و گو با اعضای خانواده ،5/22 درصد با دیدار از اقوام، خویشان و حدود 3/20 درصد از طریق رفتن به کلاسهای آموزشی (مثل ورزش، زبان، کـامپیوتر و ...)، حدود 62 درصد با گوش دادن به موسیقی، حدود 26 درصد با رفتن به مسافرت ،5/23 درصد با انجـام کارهای هنری، 5/19 درصد با مطالعه نشریات و مجلات و 9 درصد با رفتن بـه انجمـن هـای علمـی فرهنگی وقت فراغت خود را پر میکنند.

برچسب ها: 
کافه. کافی شاپ. قهوه خانه

درباره نویسنده

نويسنده:آربروسک

افزودن دیدگاه جدید